REGULAMIN HOTELU * I INNYCH USŁUG HOTELARSKICH ŚWIADCZONYCH W OBIEKCIE

Serdecznie witamy Państwa w Hotelu Sill. Dziękujemy za zapoznanie się z regulaminem hotelowym oraz za jego przestrzeganie, które służy zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu Naszym Gościom.W niniejszym regulaminie definicja słowa „hotel” obejmuje hotel * Sill i inne usługi hotelarskie świadczone na terenie obiektu pod nazwą Sill.

 1. Każdy Gość hotelu Sill zobowiązany jest do okazania dowodu tożsamości pracownikowi Recepcji w celu zameldowania.
 2. Doba hotelowa trwa od godz.14.00 pierwszego dnia pobytu Gościa do godz. 12.00 dnia następnego.
 3. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 4. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 5. Rezerwacje grupowe oraz rezerwacje indywidualne założone na okres Targów wymagają gwarancji bezzwrotnym zadatkiem. Zadatek w wysokości 30 % wartości rezerwacji należy wpłacić na konto hotelu w wyznaczonym przez recepcję terminie. W przypadku braku wpłaty hotel ma prawo anulacji rezerwacji.
 6. Opłata za pobyt pobierana jest z góry, w momencie meldunku gościa.
 7. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 8. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, hotel nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.
 9. Osoby niezameldowane w hotelu mogą gościnnie, na zaproszenie Gościa hotelowego, przebywać w pokoju hotelowym od 7:00 do 21:00. Przebywanie osoby niezameldowanej w pokoju Gościa po godz. 21.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody wynajmującego na odpłatne dokwaterowanie osoby niezameldowanej w pokoju Gościa hotelowego, według cen obowiązujących w dniu dokwaterowania.
 10. Cisza hotelowa trwa od godz 22.00 do godz 7.00 dnia następnego.
 11. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi hotelowi reakcję.
 12. Hotel ma obowiązek zapewnić:

* warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa;
* bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu;
* profesjonalną i uprzejmą obsługę;
* sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie;
* w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.

13. Na życzenie gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

* udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą;
* budzenie o wyznaczonej godzinie;
* przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu gościa w hotelu;
* przechowywanie bagażu gości zameldowanych w hotelu.

 1. Odpowiedzialność hotelu za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gościa do hotelu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność hotelu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy nie zostaną złożone do depozytu hotelowego. Hotel ma prawo do odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeśli zagrażają one bezpieczeństwu, lub mają zbyt dużą wartość / zajmują zbyt dużo miejsca w stosunku do wielkości i standardu hotelu.
 2. Rzeczy pozostawione przez gości hotel przechowuje w przechowalni bagażu bezpłatnie przez 3 miesiące. Przez ten okres może je odebrać jedynie osoba, która była w pokoju zameldowana. Na prośbę Gościa hotel wyśle pozostawione rzeczy na wskazany adres, na koszt odbiorcy. Po upływie 3 miesięcy od daty wyjazdu gościa , rzeczy pozostawione  w hotelu zostaną wyrzucone lub przekazane organizacjom charytatywnym.
 3. Gość powinien zawiadomić recepcję o powstaniu szkody niezwłocznie po jej wystąpieniu.
 4. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za brak, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 5.  Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.
 6. Sprzątanie pokoju podczas krótkich pobytów odbywa się na życzenie Gościa.
 7. Przy długich pobytach pokój jest sprzątany min. raz w tygodniu. Pościel jest wymieniana min. raz na dwa tygodnie. Gość ma obowiązek udostępnić pokojowym pokój do sprzątania.
 8. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz zapłaty za ewentualne poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenie terenu hotelu.
 9. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy.
 10. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest w pokojach palenie papierosów (za złamanie zakazu Gość zostanie obciążony karą 100,00 zł), używanie grzałek i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia hotelu. Za bezpodstawne uruchomienie alarmu przeciwpożarowego Gość zostanie obciążony kosztami przyjazdu straży pożarnej ( min. 1500,00 zł)
 11. Przy każdorazowym opuszczeniu pokoju Gość proszony jest o zamknięcie drzwi oraz pozostawienie klucza w Recepcji. Za zgubienie klucza hotel pobiera opłatę w wysokości 100,00 zł.
 12. Hotel akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie Hotelu za dodatkową opłatą. Jednakże właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie hotelu.
 13. Parking na terenie hotelu jest niestrzeżony. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone szkody. Pakring jest bezpłatny.