REGULAMIN HOTELU * I INNYCH USŁUG HOTELARSKICH ŚWIADCZONYCH W OBIEKCIE

Serdecznie witamy Państwa w Hotelu Sill. Dziękujemy za zapoznanie się z regulaminem hotelowym oraz za jego przestrzeganie, które służy zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu Naszym Gościom. W niniejszym regulaminie definicja słowa „hotel” obejmuje hotel * Sill i inne usługi hotelarskie świadczone na terenie obiektu pod nazwą Sill.

Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu.

*

REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Każdy Gość Hotelu zobowiązany jest do okazania dokumentu z fotografią (Ust. Z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960.)  pracownikowi Recepcji w celu zameldowania. Bez dowodu tożsamości Gościa, Recepcjonista zobowiązany jest odmówić meldunku.
 2. Należność za pobyt pobierana jest w pierwszym dniu pobytu podczas meldowania.
 3. Hotel ma prawo do pobrania kaucji od Gościa w momencie meldowania.
 4. Doba hotelowa trwa od godz. 14:00 pierwszego dnia pobytu Gościa do godz. 12:00 dnia następnego.
 5. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 6. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Hotel nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.
 7. Życzenie zmiany okresu pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w Recepcji dzień przed planowanym wyjazdem.
 8. Hotel  uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości oraz dostępności pokoi
 9. Goście parkujący pojazdy na terenie hotelu powyżej 3,5 T są zobowiązani do wniesienia opłaty dobowej za parking według aktualnego cennika.

*

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Gość  może korzystać z pokoju w celach tylko i wyłącznie mieszkaniowych, nie może przekazać  go osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 2. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym od godzi. 7:00 do 21:00
 3. Przebywanie osoby niezameldowanej w pokoju Gościa po godz. 21:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody wynajmującego na odpłatne dokwaterowanie osoby niezameldowanej, według cen pełnych obowiązujących w dniu dokwaterowania.
 4. Na terenie Hotelu obowiązują ogólne zasady porządku i spokoju publicznego oraz tradycyjnej ciszy nocnej w godzinach 22:00 do 7:00. Przy przekroczeniu tych zasad Hotel jest upoważniony do natychmiastowego wymeldowania Gościa.
  Hotel może również odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin Hotelu lub wyrządził szkodę Hotelowi lub któremuś z Gości albo pracownikowi Hotelu.
 5. Drodzy Goście w przypadku skargi innych Gości na niezachowanie ciszy nocnej na obiekcie grozi sankcja karna w wysokości poniesionych kosztów pobytu klienta zgłaszającego skargę.
 6. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej wystąpieniu.
 7. Na terenie obiektu dzieci w wieku poniżej 12 lat powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania dzieci.
 8. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za brak, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Hotel ma prawo do obciążenia Gościa za wyrządzone szkody wg cennika wyposażenia i usunięcia szkód. 
 9. Niezależnie od cennika wyposażenia, Hotel ma prawo do indywidualnej i odrębnej wyceny zniszczeń w zależności od zakresu prac koniecznych do usunięcia uszkodzenia.
 10. Przy każdorazowym opuszczeniu pokoju Gość proszony jest o zamknięcie drzwi oraz pozostawienie klucza / karty w Recepcji. Za zgubienie klucza Hotel pobiera opłatę w  wysokość 100 zł., za zgubienie karty 50 zł.
 11. Zgodnie z ustawą z 9.11.1995 o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu lub wyrobów tytoniowych (Dz.U. 2015.298 j.t) oraz ze  względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest w pokojach palenie papierosów, używanie grzałek i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia Hotelu. Za bezpodstawne uruchomienie alarmu przeciwpożarowego Gość zostanie obciążony kosztami przyjazdu Straży Pożarnej (min. 1500 zł).
 12. W przypadku stwierdzenie nieprzestrzegania regulaminu grozi natychmiastowe opuszczenie hotelu bez zwrotu zapłaty.

*

ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

 1. Hotel spełnia wymagania zgodne z kategorią i standardem Hotelu  1 gwiazdkowego. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi Hotelowi reakcję. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np.: przerwy w dostawie wody lub prądu, osłabieniu sygnału Internetu lub TV.

  Hotel zapewnia:
  - warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
  - bezpieczeństwo pobytu, w Tyma zachowanie tajemnicy informacji o Gościu, z wyłączenie sytuacji gdy ich udzielenie wynika z obowiązku nałożonego prawem,
  - profesjonalną i uprzejmą obsługę,
  - sprzątanie pokoju i wykonanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa,
  a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę i życzenie,
  - w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.

  Na życzenie Gościa, w ramach świadczonej usługi, hotel może:
  - udzielić informacji związanych z pobytem,
  - udzielić hasła do bezpłatnego WiFi,
  - wypożyczyć w recepcji hotelowej: żelazko, deskę do prasowania, czajnik elektryczny, suszarkę do włosów,
  - przechować bagaż gości zameldowanych w hotelu oraz do 8 godzin po wymeldowaniu,
  - zamówić taxi,
 2. Odpowiedzialność Hotelu za utratę lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do Hotelu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność Hotelu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy nie zostaną złożone do depozytu hotelowego. Hotel ma prawo do odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość  naukową lub artystyczną, jeśli zagrażają one bezpieczeństwu lub mają zbyt dużą wartość/zajmują zbyt dużo miejsca w stosunku do wielkości
  i standardu Hotelu.
 3. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 4. Parking na terenie Hotelu jest niestrzeżony , bezpłatny dla Gości Hotelowych. Goście Hotelowi pozostawiający na parkingu pojazdy powyżej 3,5t są zobowiązani do wniesienia opłaty wg obowiązującego cennika. Od opłaty są zwolnione autokary z wycieczkami korzystającymi usług naszego hotelu.

*

ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH W HOTELU

Rzeczy pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt tylko, jeżeli Gość złoży dyspozycję do odesłania pozostawionych rzeczy.
W przeciwnym przypadku , Hotel przechowa pozostawione rzeczy w przechowalni bagażu bezpłatnie przez 3 miesiące. Po upływie tego czasu, przedmioty zostaną wyrzucone lub przekazane organizacjom charytatywnym.

*

POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Hotel akceptuje obecność zwierząt . Zwierzęta mogą przebywać na terenie Hotelu tylko w wybranych pokojach, określonych przez hotel i za dodatkową opłatą. Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowiło ono zagrożenia dla innych Gości
  i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Hotelu i jego pobliżu.
 2. Wszelkie posiłki serwowane są w wyznaczonych godzinach. Nieskorzystanie z posiłku
  w określonym czasie nie uprawnia do rabatu lub rekompensaty pieniężnej.
 3. W Hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów. Za złamanie zakazu Gość zostanie obciążony karą w 250 zł oraz może być zmuszony do opuszczenia Hotelu w związku z naruszeniem Regulaminu. W przypadku nie zastosowania się do powyższego może zostać wezwania firma ochroniarska lub Policja.
 4. W pokojach 315, 415, 515 drzwi i okna otworzą się samoczynnie w trakcie pożaru lub zadymienia.

Na terenie obiektu znajduje się monitoring, którego administratorem jest firma TURYSTYKA Sp. z o.o. Celem przetwarzania danych jest ochrona i bezpieczeństwo osób oraz mienia Gości hotelowych. Dane są przetwarzane do jednego miesiąca a następnie trwale usuwane.

*

Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację powyższego Regulaminu.